Nộp hồ sơ

Họ và tên
Ngày sinh
Số điện thoại
Email
Bằng đại học
Năm tốt nghiệp
Vị trí ứng tuyển
CV của bạn
Định dạng: jpg, pdf, doc (tối đa 10MB)
Bằng ĐH/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp
Định dạng: jpg, pdf, doc (tối đa 10MB)
Bảng điểm
Định dạng: jpg, pdf, doc (tối đa 10MB)
Lời nhắn gửi