Junior Data Engineer

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Lập trình IOS

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Software Engineer

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Frontend Developer

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Python Software Engineer

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Illustration & Graphic Designer

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

QA

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Senior Data Engineer

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Project Managers (PM)

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Java Developer

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

UX Research

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Business Analysis (BA)

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Kỹ sư DevOps

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Lập trình Android

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Full Stack Developer

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

UX Design

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Animation & Video Designer

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

UI Design

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Data Scientist

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Tester

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

AI Researcher

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

--97 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội--

Automation Tester

10 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

AI Engineer

1 vị trí đang tuyển

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Fresher B

1 vị trí đang tuyển


Việt Nam